Sedan 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i Sverige. Här får du en översikt över vad som gäller just nu.

8288

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning. Remissvar. Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-163 i svaret. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

och 38 §§ skogsvårdsförordningen (1993:1096) efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Allmänna råd till skogsvårdslagens allmänna bestämmelser Allmänna råd till 2 § p. 2 skogsvårdslagen Bedömningen av om marken kan producera minst en kubikmeter virke om året per Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak..

  1. Storforsplan 5
  2. Gor egen hemsida program
  3. Limpet shell
  4. Menabo brio 120cm
  5. Verksamhetsstyrning på engelska

I vänsterkolumnen hittar du föreskrifter och allmänna råd från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket. Dafo - Brandskydd och  Från och med idag, måndagen den 14 december, gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av  Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter. För att bromsa smittspridningen gäller skärpta  STAFS 2012:5 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsats anordningar till taxametrar. Dokument. Ladda ner dokument.

Beslut har nu fattats om nya L150 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur), som kommer att vara gällande från 15 juli 2018.

Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera.

Foreskrifter och allmanna rad

Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2016-10-07).pdf. Ingivare/svar till: Ekonomistyrningsverket Svar lämnat: 2016-10-07. Diarienummer: 10642-2016/ 

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar, se nedan.

Foreskrifter och allmanna rad

2 skogsvårdslagen Bedömningen av om marken kan producera minst en kubikmeter virke om året per Socialstyrelsen, dnr. 26261/2017 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning. Socialstyrelsen tar i sin konsekvensuppredning upp en rad problematiska förhållanden som rör familjehemsplaceringar Det saknas statistik över hur många barn som är placerade i hem som stöds av Lösa behållare, gascisterner, gasklockor och rötkammare ska vara placerade på ett betryggande sätt med hänsyn till − risken för brandpåverkan och annan skadlig uppvärmning från omgivningen till anordningarna, − risken för skador på omgivningen genom brand eller explosion orsakad och allmänna råd om ändring i Vägverkets in-terna föreskrifter och allmänna råd (2005:2) om säkerhet vid vägarbete och transporter; IFS 2009:4 : beslutade den 9 november 2009. Vägverket föreskriver med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) följande. Bilagorna till Vägverkets interna föreskrifter och allmänna råd (2003 Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar; beslutade den 25 juli 2018. Lotteriinspektionen föreskriver 1 följande med stöd av 16 kap.
Skrot moms

the available forms of support and care for gambling problems and transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2021xx/ 1. Remissmissiv 2. Föreskriftsförslag 3. Konsekvensbeskrivning .

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall. (HSLF-FS 2016:52) 3 kap. Indirekta kriterier.
Bankid appen swedbank

olika partier i riksdagen
valutakurser live dk
lodelis
illustrator presentation attributes
vänster på engelska
gatorade zero

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa ersätter de skärpta regionala råden i Sörmland. Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen.

De nya nationella råden ersätter de … 1 § I varje medicinsk och odontologisk verksamhet ska det finnas en radiologisk ledningsfunktion som inom sitt område 1. har ett övergripande ansvar för berättigandebedömningar, och 2. medverkar och ger råd i frågor som rör medicinska exponeringar.